Публичный договор

Публічний Договір

про надання послуг доступу до мережі Інтернет

м. Лозова 01 серпня 2016р.

 

Телерадіокомпанія “Вектор” у формі товариства з обмеженою відповідальністю, зареєстрована в реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій 28.09.2006 р., згідно рішення НКРЗ № 384, (далі за текстом — Підприємство), в особі директора Ткачук Ігоря Володимировича, який діє на підставі Статуту, оприлюднює зміст цього Договору про надання послуг доступу до Інтернет і пропонує прийняти цей Публічний договір - оферту (далі по тексту - Договір) Абоненту:

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. Абонент замовляє, а Підприємство надає на платній основі послугу доступу до мережі Інтернет за адресою Абонента відповідно до положень цього договору при наявності технічних можливостей надання послуг.

1.2. За умовами даного Договору Підприємство виконує підключення одного персонального комп'ютера (далі — ПК) Абонента до локальної комп'ютерної мережі Підприємства.

2. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА ПІДПРИЄМСТВА.

2.1. Підприємство зобов'язане:

2.1.1. Після виконання робіт по підключенню персонального комп'ютера/комп'ютерного пристрою Абонента до Телекомунікаційної мережі Підприємства здійснити реєстрацію Абонента в Білінгу Підприємства.

2.1.2. Надавати протягом терміну дії даного договору в повному обсязі послуги, передбачені в п. 1.1. договору.

2.1.3. Вести облік наданих послуг згідно Договору та контролювати своєчасність та повноту платежів Абонента ( вказаний облік здійснюється автоматизованою електронною системою обліку наданих послуг).

2.1.4. Не розголошувати надану Абонентом інформацію, а також відомості про Абонента, крім випадків, передбачених законодавством України.

2.1.5. Забезпечити конфіденційність реєстраційних реквізитів та пароля, імені користувача, адреси.

2.1.6. Повідомляти Абоненту не рідше одного разу на місяць про належну суму абонентної плати за Послуги шляхом направлення відповідного рахунку.

2.1.7. Розглядати скарги та заяви Абонента в строки, передбачені діючим законодавством, та інформувати про результати їх розгляду.

2.1.8. За заявою Абонента, в погоджені з ним строки, Підприємство надає додаткові сервіси за окрему плату відповідно до діючих Тарифів, затверджених підприємством.

2.1.9. Ознайомити Абонента з Регламентом надання та отримання телекомунікаційних послуг.

2.1.10. Підприємство зобов'язується повідомляти Абоненту інформацію про зміни організаційно-правової форми діяльності, керівництва та юридичної адреси Підприємства.

2.1.11. Надавати інформацію про Послуги, умови укладання договору та інших нормативних документів, які регламентують надання Послуг.

2.1.12. Забезпечити консультаційно - інформаційну та технічну підтримку Абонента з питань надання послуг за телефоном Підприємства, а також через мережу пунктів роботи з абонентами.

2.2. Підприємство має право:

2.2.1. В односторонньому порядку, без попереднього повідомлення, призупинити надання послуг за даним договором у випадках:

- несплати за послуги (та/або нульовому значенні днів активності особового рахунку) в період від 30 до 60 календарних днів та суми повторного підключення;

- порушення Абонентом умов діючого договору.

2.2.2. У випадку невиконання Абонентом своїх зобов'язань, передбачених діючим Договором, розірвати цей договір в односторонньому порядку.

2.2.3. В період дії Договору в односторонньому порядку, без підписання додаткової угоди, змінювати розмір абонентної плати та вартість одиниці трафіку з попередженням про це Абонента не менше ніж за 7 (сім) днів до вступу в дію таких змін шляхом розміщення інформації в місцевих засобах масової інформації, а також на сайті www.vektor-plus.com.

2.2.4. Переривати надання послуг згідно договору для виконання регламентних, ремонтних робіт та робіт з налаштування обладнання Підприємства, яке використовується для надання послуг, переривати роботу свого вузла не більше ніж на 6 (шість) годин одночасно, та не більше ніж на 3 доби сумарно протягом місяця.

2.2.5. Залучати для виконання своїх зобов'язань за даним договором третіх осіб на підставі відповідних договорів.

3. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА АБОНЕНТА.

3.1. Абонент зобов'язаний:

3.1.1. В порядку та в строки, які встановлені в розділі 4 діючого договору сплачувати Підприємству абонентну плату та плату за додаткові послуги.

3.1.2. За свій рахунок здійснювати ремонт пошкоджень UTP-кабелю, які виникли з вини Абонента або третіх осіб.

3.1.3. Забезпечувати вільний доступ представників Підприємства в приміщення до мережевого адаптеру в ПК Абонента для виконання замовлення про усунення несправності, технічного обслуговування та надання додаткових послуг за даним договором.

3.1.4. Запобігати виконанню на комерційній основі обладнання та абонентських ліній для надання послуг третім особам.

3.1.5. Забезпечити конфіденційність реєстраційних реквізитів та пароля, імені користувача, адреси.

3.1.6. Використовувати кінцеве обладнання, яке має документ, що підтверджує якість.

3.1.7. Забезпечити уповноваженим представникам Підприємства вільний доступ до будинкової розподільної мережі та абонентського відгалуження для їх обстеження після надання представником Підприємства відповідного посвідчення.

3.1.8. Надати представникам Підприємства можливість здійснити обслуговування та підключення (відключення) Абонентського відгалуження до Телекомунікаційної мережі.

3.1.9. Не втручатися в роботу будь-якого обладнання Телекомунікаційної мережі, будинкової розподільної мережі та абонентських відгалужень до них. Підключати до Телекомунікаційної мережі будь-які пристрої без письмового погодження з Підприємством.

3.1.10. Запобігати діям, які можуть створювати загрозу для безпечної експлуатації Телекомунікаційної мережі Підприємства, захисту інформаційної безпеки мережі, електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, ускладнювати або перешкоджати наданню послуг іншим споживачам.

3.1.11. Не намагатися отримати доступ до внутрішньої системи підприємства шляхом подолання захисту (комп'ютерного злому), не змінювати параметри з'єднання та не змінювати реєстраційні данні аутентифікації без згоди Підприємства. Самовільна зміна Абонентом цих параметрів однозначно розцінюється як спроба подолання або обходу системних засобів захисту з метою викрадення трафіка.

3.1.12. Не поширювати інформацію, зміст якої суперечить українському або міжнародному законодавству, загальноприйнятим нормам відносин та суспільної моралі.

3.1.13. Абонент протягомвсього строку дії цього договору, зобов’язанийзастосовувати всі можливізаходи для збереження цілісності та запобігати пошкодженню кабелю FTP (UTP).

3.1.14. Сплачувати заборгованість по абонентній платі, якщо така була та вартість послуг з відключення від Телекомунікаційної мережі у відповідності з діючими тарифами, у випадку припинення дії Договору.

3.1.15. Ознайомитися з інформацією про Послуги, Додаткові послуги, Сервісні послуги та послуги їх надання.

3.1.16. Своєчасно повідомляти Підприємство про зміну адреси або інші зміни, пов’язані з наданням Послуг та контактної інформації Абонента.

3.1.17. У випадку прийняття рішення про відмову від Послуги, повідомити Підприємство про припинення дії договору в строки та на умовах, передбачених діючим Регламентом. При цьому Абонент зобов'язаний повернути обладнання, якщо воно надавалось в користування для отримання цієї послуги.

3.1.18. Надати інформацію, в тому числі письмово, за запитом Підприємства про тип кінцевого обладнання, яке використовується для отримання Послуг.

3.1.19. Своєчасно, але не менше ніж за 10 днів повідомити Підприємство про зміну адреси та інших змінах, пов'язаних з наданням Послуги та контактної інформації абонента.

3.2. Абонент має право:

3.2.1. Самостійно вибирати тарифний план.

3.2.2. Вносити авансом за декілька місяців абонентну плату та плату за надання Підприємством додаткових послуг.

3.2.3. Отримувати інформацію про стан свого персонального особового рахунку (особовий рахунок відображає баланс платежів Абонента та вартість послуг, які надає Підприємство, а також об'єм в натуральному вираженні).

3.2.4. На тимчасове відключення від Телекомунікаційної мережі, на строк не більше 1-го місяця, зі звільненням від абонентної плати, попередньо (не менше ніж за 24 години) оформити в офісі Підприємства заяву на тимчасове відключення.

3.2.5. Звертатися до керівництва Підприємства (письмово) з питань надання послуг Підприємством та отримати відповідь у встановлені законом строки.

3.2.6. Відмовитися від послуг Підприємства, припинити дію договору та вимагати відключення кабелю, письмово повідомивши Підприємство не менше ніж за 48 годин.

3.2.7. Згідно статті 8 ЗУ “Про захист персональних даних” Абонент має право:

3.2.7.1. Знати про місцезнаходження бази персональних даних (ПД), яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) власника або розпорядника цієї бази, або дати відповідне доручення про вручення цієї інформації уповноваженим особам, крім випадків, встановлених законом.

3.2.7.2. Отримувати інформацію про умови надання доступу до ПД, включаючи інформацію про третіх осіб, яким передаються його ПД, які містяться у відповідній базі ПД.

3.2.7.3. На доступ до своїх ПД, які містяться у відповідній базі ПД.

3.2.7.4. Отримувати не пізніше ніж за 30 календарних днів з дня отримання запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються у відповідній базі ПД, а також отримувати зміст своїх ПД, які зберігаються.

3.2.7.5. Висувати мотивовану вимогу з запереченням проти обробки своїх ПД органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні повноважень, передбачених законом.

3.2.7.6. Висувати мотивовану відмову про зміни або знищення своїх ПД будь-яким власником чи розпорядником цієї бази, якщо ці данні обробляються незаконно або є недостовірні.

3.2.7.7. На захист своїх ПД від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненадання або несвоєчасне їх надання, а також на захист від надання відомостей, які є недостовірними або які ганьблять гідність та ділову репутацію фізичної особи.

3.2.7.8. Звертатись з питань захисту своїх прав ПД в органи державної влади, органи місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту ПД.

3.2.7.9. Застосовувати засоби правового захисту у випадках порушення законодавства про захист ПД.

  1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

4.1. Вартість послуг, які надаються Підприємством, відповідно до умов діючого договору, включає лише індивідуальну для абонента розрахункову величину вартості додаткових послуг (пропорційно використаному об'єму за кожну послугу).

4.1.1. Величина постійної складової вноситься Абонентом на рахунок Підприємства.

4.1.2. Величина розрахункової складової розраховується Підприємством щомісяця за підсумками фактично наданих Абоненту додаткових послуг на підставі статистичного зведення вихідного і вхідного трафіку передачі даних по каналу зв'язку Абонента в мережі. За одиницю трафіку береться кількість мегабайт, переданих та отриманих даних по комунікаційних каналах зв'язку Підприємства в мережі в місяць (згідно Прейскуранта Підприємства, що діє на дату розрахунку).

4.2. Форма оплати — авансова. Абонент виконує Передоплату супутніх послуг, виходячи зі своїх потреб в них, але не менш, ніж в розмірі місячної абонентської плати. Суми, сплачені Абонентом, заносяться на особовий рахунок Абонента в системі обліку Підприємства. Показники особового рахунку є підставою для здійснення розрахунків Абонента з Підприємством. Первісна передоплата (аванс) проводиться.

При відсутності коштів на особовому рахунку Абонента та / або та / або нульовому значенні днів активності особового рахунку надання послуг за цим договором автоматично припиняється. Додаткові послуги надаються Підприємством в обсязі проплаченого Абонентом авансу (за вирахуванням абонентської плати).

4.3. Платежі, згідно даного договору, здійснюються Абонентом в безготівковій формі на рахунок Підприємства (При здійсненні платежів Абонент зазначає у квитанції номер цього договору, а в розділі «вид платежу»: «поповнення особового рахунку та П.І.Б. Абонента» - для ідентифікації платежу).

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

5.1. Підприємство та Абонент зобов'язані належним чином виконувати договірні умови, передбачені цим Публічним договором, додатковими угодами, чинним Регламентом. Невиконання або неналежне їх виконання тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

5.2. Призупинення надання послуг Підприємством, розірвання даного договору не звільняє Абонента від оплати заборгованості, згідно умов даного договору.

5.3. У разі виявлення пошкодження Телекомунікаційної мережі, яке сталося з вини Абонента, усі витрати Підприємства на ліквідацію пошкодження, а також відшкодування інших збитків (у тому числі недоотриманий дохід) покладаються на Абонента

5.4. Підприємство не несе відповідальності:

- за якість функціонування окремих сегментів та вузлів всесвітньої мережі Інтернет;

- за збитки, понесені Абонентом у результаті використання або неможливості використання послуг Підприємства (в тому числі і від програмного “взлому” ПК Абонента);

- за зміст і обставини непереборної сили, форс-мажорних обставин, які неможливо передбачити на момент підписання та/або невиконання Договору, інформації, яка передається, зберігається Абонентом з використанням послуг Підприємства;

- за збитки, понесені Підприємством, які є результатом втрати даних, прибутку від комерційних операцій, за збитки, по яким Абонент отримує претензії від третіх осіб.

5.5. Підприємство звільняється від повного або часткового виконання своїх зобов'язань та відповідальності у випадку виникнення форс-мажорних обставин, які неможливо передбачити на момент підписання та/або виконання Договору, а саме: війна, бойові дії, стихійні лиха, аварії, катастрофи, саботажі, диверсії, рішення органів державної, судової влади, органів місцевого самоврядування, зміни кон'юнктури ринків, неможливість надання послуг та додаткових сервісів при відсутності технічних вимог та/або з інших поважних причин, зміни направленості діяльності підприємства, протиправних дій третіх осіб (розкрадання, шкідництво та інше), а також інші обставини, які не залежать від волі Підприємства. Якщо будь-яка з таких обставин безпосередньо вплинула на виконання зобов'язань в строк, встановлений даним договором, то цей строк пропорційно продовжується на час дії відповідних зобов'язань.

  1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ.

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його прийняття Абонентом шляхом акцепту і є укладеним на невизначений термін і діє до виконання зобов'язань.

6.2.Абонент або Підприємство мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку за умови невиконання положень даного Договору, або за відсутності потреби в послугах, або неможливості надання таких послуг.

6.3.Термін початку надання Підприємством послуг за договором визначається моментом надходження на особовий рахунок Абонента суми платежу, передбаченого розділом 4 цього договору.

7. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ.

7.1. Абонент має право подавати звернення Підприємству (заяви, скарги, тощо) про надання послуг. Звернення можуть бути надані в любій формі, яка не заперечує діючому законодавству.

7.2. Підприємство зобов'язане розглянути звернення в строки, передбачені законодавством, надати Абоненту повідомлення про результати розгляду.

7.3. Спірні питання між Абонентом та Підприємством вирішуються шляхом переговорів, а у випадку не можливості досягнення згоди — в судовому порядку.

  1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

8.1. Підтвердженням повного акцепту (прийняття) умов даного Договору або змін до нього є наявність одного з наведених нижче подій:

1) оприлюднення цього Договору в місцевих засобах масової інформації та / або на сайті www.vektor-plus.com або наявність оплати за послуги Підприємства;

2) отримання власного бланка цього Договору та відсутність письмового заперечення на адресу Підприємства про неприйняття умов договору протягом 20 днів з моменту його отримання.

Датою укладення Договору буде дата події, що відбулася раніше.

8.2. Регламент надання послуг є обов'язковим доповненням до даного Договору та зберігається у Підприємства , а Абонент може ознайомитися з ним в будь-який час.

8.3. Абонент згоден з тим, що персональна інформація про нього, яку він надає для укладання діючого договору, буде занесена в комп'ютерну базу даних Підприємства, при цьому Підприємство забезпечує захист інформації про Абонента та несе відповідальність за її нерозголошення згідно законодавства.

8.4. У випадку, якщо Абонент, є власником квартири або приміщення в дво- або багатоквартирному житловому будинку, то підписанням даного договору він надає Підприємству право використання належних приміщень загального користування, опорних конструкцій будинку, механічного, електричного, сантехнічного та іншого обладнання, за межами або всередині квартири, які обслуговує більше однієї квартири, а також споруди, приміщення, які призначені для забезпечення потреб всіх власників квартир, а також власників нежитлових приміщень, які розташовані в житловому приміщенні.

Право яке визначене в попередньому абзаці Договору, Абонент надає Підприємству з метою побудови, реконструкції, ремонту, експлуатації мережі, з використанням якої Підприємство надає послуги.

8.5. Всі зміни до даного договору мають юридичну силу тільки при взаємному підписані їх уповноваженими на те представниками сторін.

9. АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ.

 

Адреса:ТОВ ТРК “Вектор”

64602, Харківська обл., м. Лозова

вул. Комінтерну, буд. 2

р/р 26005500134241 в ТВБВ № 10020/0514

філії ХОУ АТ “Ощадбанк” МФО 351823

Платник податку на прибуток на загальних підставах

код ЄДРПОУ 24343124

тел/факс (05745) 5-11-30, 5-11-18

Поштова адреса:64602, Харківська обл., м.Лозова,: а/с 25

 

 

____________________ Ткачук І.В.